Search form

Ɨtaikena Peba 2:3

3Ɨ re ton yɨr pumb wa wuwenonj, ɨtemb gasa ɨja na ikonj wul dɨmɨl pɨla. Ɨ wetaweta aukonj dɨde rɨga yɨpayɨpa kumbɨnd igurka yikenonj.