Search form

Ɨtaikena Peba 2:30

30Dawid re Godɨmna bageyam na yɨbnonj, ɨ God kea danda kɨma Tina nyɨ kɨma tin yomnonj da, ‘Kon ɨta moina b'ɨgawar wa pɨlke yɨpa rɨga omisɨn dem moina king pɨpmetɨnd rɨngkae ra ton koina rɨga wɨp tamniny dem.’ Sɨ ɨngkenaemb Dawid wumɨr yokatonj onggɨtyam Godɨmna tɨrɨr omni yɨtkak.