Search form

Ɨtaikena Peba 2:31

31Sɨ ton re naska nata Kerisomna utnyita gatab yɨr yongonj, ton ket yindonj da,

‘God makwa ɨta Tina wɨngawɨnga ɨrar dem uj rɨga waina tungg wa,

sɨ Tina jɨ makwa ɨta tɨtkɨk dem.’