Search form

Ɨtaikena Peba 2:34

34Ɨ Dawid re maka yikonj de pumb tungg wa, ajɨ ton ɨja naemb jɨ yindonj da,

‘Yonggyam God, Ton kor Yonggyam Kerisom pɨlwa yindonj da,

“Omite Koina yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmetɨnd,