Search form

Ɨtaikena Peba 2:35

35ngɨrpu ra ket Kon Moina komkesa geja rɨga gou wa tamninyɨn dem

dɨde taramisinyɨn dem Moina pɨs wɨrand moina danda ondratenam towa kumbɨnd.” ’