Search form

Ɨtaikena Peba 2:36

36Sɨ onggɨt paemb wɨn, komkesa Ju rɨga, b'obogɨl wumɨr yokata Yesum gatab! Wɨnpiya ɨtemb rɨga Yesund wul b'agbagɨnd yɨdrɨkonda. Ajɨ Godɨt Tin yutnyitonj, sɨ ket Yonggyamɨm dɨde Kerisom yomnonj.”