Search form

Ɨtaikena Peba 2:37

37Ɨ re ket rɨgap ɨtemb tina yɨt utkundeno, sɨ ton ket ma sobijog na gar kopa aukɨto. Ɨ ton ket arkento Petro dɨde nɨnda ɨtmɨkitijog rɨga da, “Sowa nany dɨde yɨngganwar! Nangga e sɨn ket omnɨku?”