Search form

Ɨtaikena Peba 2:38

38Ɨ Petro mɨra amninonj da, “Gar engenjinam negɨr mɨlem pɨlke de Godɨm pɨlwa dɨde wɨn yɨpayɨpa Yesu Kerisomna nyɨ kɨma baptiso yokatena waina negɨr mɨle awɨr omnɨkam! Seg ra ket, God wanɨm onggɨtyam yiyag wurar takainy ra Yɨnayɨna Wɨngawɨnga e.