Search form

Ɨtaikena Peba 2:39

39Mop nokɨp ɨtemb re Godɨmna tɨrɨr omni yɨt e wanɨm ɨ waina b'ɨgawarɨm ɨ dɨde towanɨm komkesa yepim re paja wa wekeny rokate ta gowukoi ngɨrpu, yena ra mera Yonggyam God ara temoneniny.”