Search form

Ɨtaikena Peba 2:4

4Ɨ komkesa rɨga re kea Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨndangɨr amnɨkinonj dɨde ket danda agoninonj towanɨm opurenam b'engabenga yɨt. Sɨ ton ket b'atomto opurenam onggɨt b'engabenga yɨt ke.