Search form

Ɨtaikena Peba 2:40

40Ɨ kwa Petro nony aukam jogjog b'engabenga yɨt ke ten amneninonj, dɨde b'ugowa yɨt ten amneninonj da, “Wɨn ewaikurinam rɨga wa pɨlke yepim re yu onggɨt gowukoyɨnd wekeny negɨr kaokao mɨlend, ɨ ket yɨrkokar yokata Godɨm pɨlke!”