Search form

Ɨtaikena Peba 2:41

41Sɨ rɨga yepiya re tina yɨt gar ke emjatento, ton kea Yesund gar ke yokato dɨde baptiso yokateno. Ɨ onggɨt bibɨrɨnd ama rɨka tri tausɨn (3,000) rɨga na yɨpand aukɨto gar ke utkunda rɨga kɨma.