Search form

Ɨtaikena Peba 2:42

42Ɨ ton danda kɨma onggɨtyam mɨle owama eyento re ɨja naemb jɨ. Ton yɨpaina gar singi kɨma b'eomenento ɨtmɨkitijog rɨgaina ouyaena okatam ɨ towalenggyam towalenggyam yɨpand yɨm b'akaenam, ɨ sana ipkɨkam aretom, ɨ dɨde kwa yɨpand yɨr opmitenam.