Search form

Ɨtaikena Peba 2:43

Gar ke Utkunda Rɨgaina Yɨrkokar Wɨmenam

43God engainonj ɨtmɨkitijog rɨga, sɨ ton ket amnɨkenento jogjog moga kɨma danda wɨko dɨde kɨd kesa kɨma danda wɨko. Sɨ onggɨt penaemb komkesa rɨga ɨsnawa kɨma moga aukenento.