Search form

Ɨtaikena Peba 2:44

44Ɨ komkesa gar ke utkunda rɨga yɨpa pɨpmetɨnd b'eomenento, ɨ towa wɨngɨrɨnd towaina nony menamena yɨpand aramkenento. Sɨ ton komkesa towaina gasa gɨlgɨl na ingaena eyenento.