Search form

Ɨtaikena Peba 2:45

45Ɨ towa wɨngɨrɨnd nɨnda rɨga towaina gou kɨpol dɨde gasa asogenento, ɨ ket ɨtaika eyenento komkesa rɨga wa yepiya re ingaena gasam b'arakenento.