Search form

Ɨtaikena Peba 2:47

47Ɨ ton ket Godɨnd yesoureneno, ɨ komkesa rɨgap ten yɨr angenento re ma sobijog na ten gar ke singi eyenento. Ɨ Yonggyam daka ket ita bibɨr rɨga wa yɨrkokar agoneneninonj, sɨ ket gar ke utkunda rɨgaina bobo re kea ukoi warabag auka yikenonj.