Search form

Ɨtaikena Peba 2:5

5Ɨ onggɨt wɨnɨnd Godɨnd ewangaya Ju rɨga wuwenonj komkesa b'engabenga kantri ke onggɨt gowukoyɨnd de wɨmenam Yerusalem taun wa ɨtemb Godɨmna wɨn owamam.