Search form

Ɨtaikena Peba 2:6

6Ɨ onggɨt wɨnɨnd opimemb gar ke utkunda rɨga wuwenonj dɨde kea b'engabenga yɨt opurena eyento ara kɨma. Ɨ re rɨgap utkundento, ɨ ket bobo auka wuwenonj towa pɨlwa. Sɨ rɨgap re wɨnga kesa na aento, mop nokɨp ton towaina opureni yɨtkak utkundento re towainajog yɨt kena.