Search form

Ɨtaikena Peba 2:7

7Ɨ dɨde kwa ma sobijog na kɨd kesa aena wuwenonj, sɨ ɨja naemb b'arkena wuwenonj da, “Sɨ rɨngma, ma opi re komkesa opurena rɨga re Galili eriya ke rɨga im?