Search form

Ɨtaikena Peba 20:1

Pol Yikenonj Makedoniya Eriya dɨde Grik Eriya nata

1Ɨ re onggɨtyam soro kɨma bebɨg seg awonj, Pol gar ke utkunda rɨga ara emokinonj yɨpand b'eomkitam. Ɨ ton ket danda kɨma b'ugowa yɨt amneninonj, dɨde ket wɨdaemb yɨt amninonj. Seg ket ton yiwatonj Epeso taun ke menonɨm de Makedoniya eriya wa.