Search form

Ɨtaikena Peba 20:10

10Ɨ re Pol utkundonj tina uj gatab yɨt, ton inka ikonj gou wa, ɨ ket eamantonj ti kumbɨnd dɨde ket yɨm ke tin yikwatonj. Ɨ ton rɨga amninonj da, “Tina wɨngawɨnga re ɨta ton kɨma. Sɨ onggɨt paemb goro gar bebɨg tainam!”