Search form

Ɨtaikena Peba 20:12

12Ɨ rɨgap ket ɨtemb yilo okati kewar b'ɨgand yiyo tina met wa. Sɨ onggɨt penaemb ton ma sobijog gar sam kɨma na towalenggyam b'ugowa wuwenonj.