Search form

Ɨtaikena Peba 20:15

15Ɨ ɨngkenaemb ket gɨga nya yiwatonda, ɨ ɨspari ke ket yɨgoukitonda Kiyo ailan, ɨ onggɨt ɨspari ke ket Samo ailan wus nata wuwond, ngɨrpu onggɨt ɨspari ke ket opektondam Mileto tungg wa.