Search form

Ɨtaikena Peba 20:16

16Ɨ Polɨm re kea singi yɨbnawonj da ra rɨrɨr tainy, ton Ju rɨga waina Pentikos diyamdiyam wɨn owam de Yerusalem taun wa. Sɨ ton mukupmukup na menonɨm awonj. Sɨ ton ma singi na wɨn esomnena Asiya eriyand. Sɨ onggɨt penaemb ton tɨrɨr yomnonj gɨga nya opantam Epeso taun dɨde menonɨm de Yerusalem taun wa.