Search form

Ɨtaikena Peba 20:18

18Ɨ re ton tuwonj ti pɨlwa, ton ten amninonj da, “Wɨn ukoi wumɨr im rɨja na re kon wɨn kɨma nɨbnenenond ita wɨnɨnd, naskajog bibɨr ke rɨna re kon netkond dɨkɨnd Asiya eriya wa ngɨrpu yu.