Search form

Ɨtaikena Peba 20:19

19Re kon Yonggyamɨmna wɨko omnɨka yiyenond wa wɨngɨrɨnd, Ju rɨgap ma sobijog na nenegɨr kana otonkena niyeneno. Sɨ kon ma sobijog na negɨr kɨma b'ɨdgotnena yokatenenond. Ajɨ kon kea ita wɨnɨnd kon kolenggyam gou wa aenenond, dɨde yɨrekɨp kɨma yii nindenenond, ɨ dɨde danda kɨma Yonggyamɨmna wɨko yomnɨkenenond.