Search form

Ɨtaikena Peba 20:20

20Ɨ wɨn kwa wumɨr im da kon makwa ngai b'ɨsayond pɨtapɨta omnam dɨde ouyaenam nangga im re b'ogɨl gasa wanɨm. Kon kea wa pɨtapɨta amnenaeneninond, dɨde wen ouyaena eyeneninond b'eoma wɨngɨrɨnd dɨde met nata.