Search form

Ɨtaikena Peba 20:21

21Ɨ kon kea yɨr ungata yɨt kɨma God ma yɨt danda kɨma apureneninond Ju rɨga wa pɨlwa dɨde Grik rɨga wa pɨlwa negɨr mɨle ke gar engendam Godɨm pɨlwa dɨde mera Yonggyam Yesund gar ke okatam.