Search form

Ɨtaikena Peba 20:22

22Yɨr de, Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ɨta b'imuri yɨbɨm kor garɨnd dɨde Tontemb ken ningaeny yu menonɨm de Yerusalem taun wa. Ajɨ kon ma wumɨr en nangga e kor pɨlɨnd tawɨk dem de.