Search form

Ɨtaikena Peba 20:23

23Kon ɨnta wumɨr nɨbnyɨn rɨna re ita taun nata Yɨnayɨna Wɨngawɨnga odede wumɨrwumɨr yɨt nouyaukinonj da, ‘Sɨbɨbmet wa oramitam mɨle dɨde ukoi negɨr kɨma b'ɨdgotnenap ɨta yɨr mungai.’