Search form

Ɨtaikena Peba 20:24

24Kon ma ɨta koina yɨrkokar ɨsnaen, ajɨ kon b'ogla koina yɨrkokar ɨsɨngkandenyɨn undwatam wɨko rɨna re Yonggyam Yesu kor nokawonj. Kon b'ogla koina yɨrkokar ɨsɨngkandenyɨn God ma b'ogɨl yɨrkokar bage yɨt danda kɨma rɨga wa pɨtapɨta omnenam rɨna re God yoramitonj tina wurar ke.