Search form

Ɨtaikena Peba 20:25

25“Kon ke naskand ita wɨnɨnd nekenenond wa wɨngɨrɨnd, dɨde pumb tungg gatab yɨt pɨtapɨta yomnenenond. Ajɨ yu kon wumɨr aen da wɨn makwa ɨta ket b'usaya koina wɨp yɨr ongya dem.