Search form

Ɨtaikena Peba 20:26

26Ɨ yu bibɨr kon pɨtapɨta omnyɨn da, ‘Ra komkesa wɨn negɨr ma b'ɨsagɨka okasya dem, ɨtemb re ma koina negɨr ma pae, ajɨ wada waina negɨr mɨle paim dem.’