Search form

Ɨtaikena Peba 20:28

28Ɨ God rɨga akasinonj Tinajog B'ɨgamna kus kena, dɨde yomnɨkonj Tina sosi. Seg ket Yɨnayɨna Wɨngawɨngat wen abagɨkinonj sosi wɨngɨrɨnd onggɨtyam sosi yɨr ɨpkam. Ɨ Ton ket wa akainonj sosi yɨr ɨpka rɨga nyɨ, dɨde Godɨt ket komkesa gar ke utkunda rɨga aramisinonj wa yɨm kumbɨnd. Sɨ onggɨt paemb wɨn b'obogɨl nony kɨma tekenyɨt. Dɨde wɨn b'obogɨl komkesa gar ke utkunda rɨga yɨr ɨpka teyenindam mamoi yɨr ɨpka rɨga re dɨde.