Search form

Ɨtaikena Peba 20:29

29Ɨ kon wumɨr en da yɨmta ke ra kon iwasɨn, opima dɨ yongg wa wɨngɨr wa b'ɨtgaranj dem, dɨde mamoi mɨ ɨnyouka teyenanj kear kesa, ngɨrpu rawɨr kwa yɨpa wewe tainy dem.