Search form

Ɨtaikena Peba 20:3

3Ɨ ademb de nowa mobi kɨma wɨmena yikenonj. Seg ket ton pop gɨga nya menonɨm awonj Siriya wa, ajɨ ton kea wumɨr yokatonj Ju rɨga waina ɨsamki yɨt tin ongandam. Sɨ onggɨt penaemb ton ket tɨrɨr yomnonj Yerusalem wa ɨtendam Makedoniya nya nata.