Search form

Ɨtaikena Peba 20:30

30Dɨde kon kwa wumɨr en da wa wɨngɨr ke rɨga opima towɨnkanj dem, dɨde ton ket towaina eskamki God ma yɨt ke rɨga ouyaena teyenanj dem, ɨ ket b'auyaena rɨga ɨtrɨngka teyenanj dem ten yɨmta undokam.