Search form

Ɨtaikena Peba 20:31

31Sɨ onggɨt paemb wɨn b'ogla yɨr kɨma tekenyɨt. Wɨn ita wɨnɨnd nonyɨnd owamenenya da kon nowa kemag kɨma maike ena b'agnatenenond wen yɨpayɨpa rɨga yɨrgong omnɨkam bibɨr dɨde sɨwɨny wɨngɨrɨnd, dɨde ket yɨrekɨp ɨsokenenond wen ouyaenam.