Search form

Ɨtaikena Peba 20:32

32Ɨ yu kon wen taramisinyɨn Godɨm yɨm nasim dɨde Tina wurarɨmna yɨtkak kumb nasim. Onggɨt yɨtkakɨp rɨrɨr im waina gar ke utkunda danda kɨma tawɨnkanj, ɨ ket rɨrɨr im wen wɨngawɨnga ke kɨlkesa tamnɨkanj, ɨ dɨde ket God ma pumb tungg owabɨnta rɨga tamnɨkanj.