Search form

Ɨtaikena Peba 20:34

34Ɨ wɨn walenggyam wumɨr im da re kon dɨde kon kɨma wɨko rɨga wekenenond nanggamog ingaena gasa singind, kon onggɨtyam gasa amnɨkeneninond re onggɨtyam koinajog yɨm kena.