Search form

Ɨtaikena Peba 20:35

35Kon wen auyaukinond komkesa gasa. Sɨ wɨn b'ogla bebɨg kɨma wɨko tamnɨkenindam yɨm okawam kopa kɨma rɨga odede rɨngma na re kon amnɨkeninond. Ɨ kwa wɨn b'ogla nonyɨnd tawamindam Yonggyam Yesumna yɨtkak rɨja na re tina b'auyaena rɨga amninonj da, ‘Ɨta ukoijog God ma b'ogɨl ton kɨma yet ra singi kɨma ogona mɨle tamnɨkiny. Ajɨ yet ra imda singi kɨma mɨle tamnɨkiny, God ma b'ogɨl re ti goujog wa e.’”