Search form

Ɨtaikena Peba 20:38

38Ton ma sobijog na gar bebɨg aukɨto, mop nokɨp ton kea nonyɨnd yiyeno onggɨtyam yɨtkak rɨna re Pol yindonj odede da, “Wɨn makwa ɨta koina wɨpkak b'usaya yɨr ongya dem.” Ɨ ton ket odede gar bebɨg kɨma tin wang yiyo gɨga wa.