Search form

Ɨtaikena Peba 20:4

4Ɨ opimemb jɨ rɨga yepiya re ton kɨma menon yokato, Beroiya tunggam Piromna b'ɨga Sopatro, ɨ Tesalonika tunggam Aristarko ake Sekundo, ɨ Derbe tunggam Gaiyo, ɨ Timote, ɨ dɨde Asiya eriya ke rɨga Tikiko ake Tropimo.