Search form

Ɨtaikena Peba 20:6

6Ɨ Yist kesa Bred Wɨn seg ke, sɨdaka ket Pilipo ke gɨga yokatonda, ɨ ket towa pɨlwa wuwond Trowa wa. Ɨ paib (5) bibɨr kak ke sɨn Trowa wa opektondam, dɨde ket seben (7) bibɨr kɨma ademb de wekenond.