Search form

Ɨtaikena Peba 20:7

Polɨmna Kikitum Menon Trowa wa

7Ɨ Ju rɨga waina wɨram dɨde yɨr opmitena bibɨr kak ke naskajog bibɨrɨnd, ɨt re Sande, sɨn gar ke utkunda rɨga b'eomtondam areto omnɨkam. Ɨ onggɨt b'eoma wɨngɨrɨnd Pol God ma yɨt pɨtapɨta yomnenonj ngɨrpu ama re sɨdɨr, nokɨp ti ɨsami na yɨbnawonj onggɨt ɨspari ke iwatam.