Search form

Ɨtaikena Peba 20:9

9Re Pol yɨtkak useneninonj, yɨpa kewar b'ɨga nyɨ da Yutiko omiti yɨbnonj rɨb b'ɨkenapu morand onggɨt nowam rorkokɨnd. Ɨ yɨtpat kea tin yokatonj. Ɨ re Pol pɨnpɨn kana yɨt apureninonj, ɨtemb kewar b'ɨgat kea yɨtbona awonj, ngɨrpu ton ket gou wa sap otendonj onggɨt nowam rorkok kumb ke. Sɨ rɨgap wanakana gou wa inkɨto. Ajɨ re rɨgap tin yutnyito, ton kea uj awonj.