Search form

Ɨtaikena Peba 21:1

Pol Yikonj Yerusalem wa

1Ɨ onggɨt kak ke ket, sɨn gɨga yokatonda, dɨde ten erartondam. Ɨ sɨn ket dɨmdɨm wuwond de Ko ailan wa. Ɨ ɨspari ke ket wuwond de Rodo ailan wa, ɨngkek ket de Patara taun wa.