Search form

Ɨtaikena Peba 21:11

11Ton ket ikonj sowa pɨlwa, ɨ ket Polɨmna rob yokatonj dɨde tilenggyam tina pɨs dɨde yɨm ejobɨkinonj. Ɨ ket ton bage yɨt yindonj da, “Yɨnayɨna Wɨngawɨnga yindeny da Ju rɨgap ɨja emb jɨ onggɨtyam rob yonggyamɨnd ɨjobɨki dem Yerusalem taunɨnd, dɨde ket ton tin oramisi dem God ma obagɨki kesa rɨga wa yɨm kumb wa.”