Search form

Ɨtaikena Peba 21:12

12Ɨ re sɨn dɨde b'auyaena rɨga yepiya re de wekenonj, ɨtemb tina yɨt utkundenonda, sɨn kea Polɨnd yii kɨma yugowonda da, “Goro mekɨm Yerusalem wa.”